طراحی و پیاده سازی

خدمات اراده شده در زمینه طراحی و پیاده سازی شبکه های وایرلس به شرح زیر می باشد:
• طراحی و پیاده سازی شبکه های وایرلس
• ایجاد بستر نقطه به نقطه (Point to Point) بین سایت های مختلف
• ایجاد بستر یک به چند نقطه (Point to Multipoint)
• ایجاد زیرساخت شبکه های وایرلس مناسب شرکتهای اینترنتی
• طراحی و پیاده سازی شبکه های Wireless درون سازمانی و برون سازمانی
• ارائه خدمات امنیتی شبکه های وایرلس Indoor و Outdoor
• طراحی و پیاده سازی شبکه مایکروویو (Micowave)
• ایجاد مسیرهای ارتباطی Backup بین ساختمانی مبتنی بر زیر ساخت وایرلس
• راه اندازی شبکه های وایرلس مبتنی بر قابلیتهای WDS و Mesh
• ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه تکنولوژی های مختلف شبکه های وایرلس
• راه اندازی شبکه Wireless برای هتل ها، نمایشگاهها، فرودگاهها، مراکز خریدو مراکز عمومی
• راه اندازی دکل های مختلف درون و برون شهری بجهت نصب و راه اندازی لینک های وایرلس
• پیکربندی تجهیزات رادیویی مختلف و تجهیزات شبکه های وایرلس
• طراحی و پیاده سازی شبکه های WIFI وWIMAX شرکتهای سرویس دهنده اینترنت
• نگهداری و پشتیبانی لینک های رادیویی مختلف
• تامین تجهیزات شبکه های وایرلس

• ایجاد بستر نقطه به نقطه(Point to Point)بین سایت های مختلف
• ایجاد بستر یک به چند نقطه
• ایجاد زیرساخت ارتباطی مناسب شرکتهای اینترنتی
• طراحی و پیاده سازی شبکه وایرلس درون سازمانی و برون سازمانی
• ارائه خدمات امنیتیشبکه های مبتنی بر وایرلس
• ایجاد مسیرهای ارتباطیBackupبین ساختمانی مبتنی بر زیر ساخت وایرلس
• راه اندازی شبکه های وایرلس مبتنی برWDSوMesh
• ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه تکنولوژی های مختلف وایرلس
• راه اندازی شبکه وایرلس برای هتل ها،نمایشگاهها، فرودگاهها، مراکز خریدو مراکز عمومی
• راه اندازی دکل های مختلف درون و برون شهری وایرلس
• پیکربندی تجهیزات رادیویی مختلف
• ارائه سرویس های اینترانتی مبتنی بر زیرساخت وایرلس
• طراحی و پیاده سازی شبکه هایWIFIوWIMAXشرکتهای سرویس دهنده اینترنت
• نگهداری و پشتیبانی لینک های رادیویی مختلف
• تامین تجهیزات
• ارائه خدمات مشاوره در این حوزه