پشتیبانی

خدمات پشتیبانی ارائه شده در حوزه های شبکه های وایرلس، شبکه های بیسیم Indoor و Outdoor به شرح زیر می باشد:
• پشتیبانی حضوری شبکه های وایرلس پشتیبانی
• پشتیبانی نیمه حضوری شبکه های وایرلس
• پشتیبانی غیر حضوری شبکه های وایرلس
پشتیبانی حضوری
خدمات پشتیبانی فاواجم در این نوع از پشتیبانی به صورت حضوری میباشد. دراین راهکار پیشنهادی بر اساس نیاز کارفرما، یک یا چند نیرو مطابق با شرایط و نیاز کارفرما گزینش و در محل کارفرما مستقر خواهد شد. مسولیت این نیروها تماماً از لحاظ مالی، بیمه ای، فنی و ساختار منابع انسانی با شرکت فاواجم میباشد. به نوعی این پرسنل نمایندگان مقیم شرکت فاواجم در محل کارفرما میباشند.
خدمات دریافت شده در این نوع از پشتیبانی به شرح زیر میباشد:
• مستقر کردن نیروهای پشتیبان شبکه های وایرلس مورد نیاز کارفرما
• استخراج طرح فعلی شبکه وایرلس
• پیاده سازی فرآیندهای پشتیبانی و نگهداری شبکه های وایرلس برمبنای استاندارد ITIL
• استخراج مشکلات مربوط به شبکه و امنیت شبکه وایرلس
• پشتیبانی حضوری لایه اول توسط نیروهای مقیم
• پشتیبانی تکمیلی در لایه دوم توسط دپارتمان شبکه های وایرلس شرکت فاواجم در شرایطی که مشکل توسط نیروهای مقیم قابل حل نباشد
• ارائه تعهدات لازم در خصوص میزان پایداری شبکه های وایرلس به کارفرما
• برخورداری از خدمات تیمهای تخصصی شرکت فاواجم در حوزه های مختلف
• ارائه خدمات توسعه ای شبکه های وایرلس
• نگهداری شبکه های وایرلس Indoor و Outdoor
• نصب و راه اندازی مانیتورینگ شبکه های وایرلس
• ارائه گزارشهای دوره ای از وضعیت لینک های وایرلس توسط نیروهای مقیم
• بازدید دوره ای از وضعیت ارائه خدمات پشتیبانی شبکه های وایرلس توسط مدیر فنی شرکتفاواجم
• ارائه و ایجاد رویه های استاندارد پشتیبانی شبکه های وایرلس به منظور بهینه سازی خدمات پشتیبانی
• ارایه خدمات آموزشی نصب و راه اندازی لینک های وایرلس، امنیت شبکه های وایرلس
• مستند سازی لینک های رادیویی
پشتیبانی نیمه حضوری
خدمات پشتیبانی لینک های وایرلس در این قسمت به صورت نیمه حضوری میباشد. دراین راهکار پیشنهادی بر اساس نیاز کارفرما، شرکت فاواجم یک پرسنل را در روزهای مشخص در هفته یا ماه به محل کارفرما ارسال مینماید. مسولیت این نیرو تماماً با شرکت فاواجم میباشد. این پرسنل نیروی پاره وقت شرکت فاواجم در محل کارفرما میباشد.
خدمات ارائه شده در این نوع از پشتیبانی لینک های وایرلس به شرح زیر می باشد:
• حضور پرسنل پشتیبانی لینکهای وایرلس در روزهای مشخص در محل کارفرما
• استخراج طرح فعلی شبکه های Indoor و Outdoor
• پیاده سازی فرآیندهای پشتیبانی و نگهداری شبکه های Wireless درون و برون سازمانی برمبنای استاندارد ITIL
• استخراج معضلات شبکه ای و امنیتی شبکه های وایرلس Point to Point و Point to Multipoint
• پشتیبانی دوره ای لایه اول توسط نیروی مقیم(در زمانهایی که این نیرو مستقر نمیباشد مسولیت بطور کامل با تیم پشتیبان دپارتمان شبکه های وایرلس فاواجم میباشد)
• پشتیبانی تخصصی و تکمیلی شبکه های Indoor و Outdoor در لایه دوم توسط دپارتمان شبکه های وایرلس شرکت فاواجم
• ارایه تعهدات لازم در خصوص میزان پایداری شبکه های Wireless به کارفرما
• مستند سازی شبکههای Wireless درون و برون سازمانی
• نگهداری شبکه های وایرلس،Link های وایرلس، لینک های رادیویی Point To Point
• ارایه خدمات آموزشی نصب و راه اندازی شبکه های Wireless، امنیت شبکه های وایرلس
پشتبانی غیر حضوری
خدمات پشتیبانی لینک های شبکه های وایرلس در این قسمت به صورت غیر حضوری میباشد. دراین راهکار پیشنهادی مشکلات و خرابی ها لینک های وایرلس و شبکه وایرلس Indoor از سوی کارفرما به شرکت فاواجم به صورت تلفنی یا نرم افزار Ticketing اعلام میشود. پس از آن Case اعلام شده توسط Supervisor بخش فنی به دپارتمان شبکه های Wireless ارجاع شده و به رفع آن به صورت Remote (راه دور) اقدام خواهد شد. در صورت عدم دسترسی به شبکه در هنگام خرابی، عدم رفع مشکل به صورت راه دور و یا درخواست کارفرما، شرکت فاواجم نیروی متخصص خود را به محل کارفرما ارسال خواهد کرد.
خدمات دریافت شده در این نوع از پشتیبانی به شرح زیر میباشد:
• پشتیبانی به صورت راه دور شبکه های Indoor و Outdoor
• حضور پرسنل دپارتمان شبکه های Wireless در زمانهای خاص در محل کارفرما
• استخراج طرح شبکه فعلی شبکه های Indoor وOutdoor
پیاده سازی فرآیندهای پشتیبانی و نگهداری شبکه ها و لینکهای وایرلس برمبنای ITIL
• استخراج معضلات شبکه ای و امنیتی شبکه های Wireless
• ارائه تعهدات لازمدر خصوص میزان پایداری شبکه های وایرلس به کارفرما
• مستند سازی شبکه های Wireless
• نگهداری شبکه های وایرلس
• ارائه خدمات آموزشی نصب و راه اندازی لینک های وایرلس، امنیت شبکه های Wireless